Skambinti +37061213186 Taikos pr. 4-44, Klaipėda
Darbo laikas I–V 9:00 - 19:00

UAB „Juridenta“
p r i v a t u m o p o l i t i k a

Bendrosios nuostatos

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Juridenta“ valdomo tinklapio www.juridenta.lt (toliau – Interneto svetainė) Naudotojo / UAB „Juridenta“ Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine, prieš tai nurodyti asmenys privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis ar tiesiog joje naršydami, šie asmenys patvirtina, kad sutinka laikytis šios Politikos.
Tinklapį kaip Interneto svetainės teikėja administruoja UAB „Juridenta“, buveinės adresas Taikos pr. 4 – 44, Klaipėda, juridinio asmens kodas 304946620 (toliau – Teikėjas).
Su Teikėju privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimais galima susisiekti el. paštu info@juridenta.lt.
Naudotoju šioje Politikoje laikomas bet kuris fizinis asmuo, besinaudojantis Interneto svetainės paslaugomis ar tiesiog joje naršantis.
Klientu šioje Politikoje laikomas bet kuris Naudotojas, užpildęs nemokamos konsultacijos formą ar bet kuris fizinis asmuo, apsilankęs dantų klinikoje „Juridenta“ adresu Taikos pr. 4 – 44, Klaipėda (toliau – Klinika) bei užpildęs ir pasirašęs paciento – lankytojo anketą ir / ar kitus dokumentus.
Naudotojas / Klientas neturi naudotis Interneto svetainės paslaugomis / joje naršyti, jeigu jis nėra susipažinęs su Politika ir / ar su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Naudotojas / Klientas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti Interneto svetainės paslaugomis ir negali joje naršyti. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojas / Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Politika.
Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas / Klientas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo / Kliento naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis ar naršymą joje, jeigu Naudotojas / Klientas Interneto svetaine naudojasi pažeisdamas šią Politiką, bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui, funkcionalumui ar saugumui.
Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;
Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis;
Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

Nurodydamas savo asmens duomenis, Naudotojas / Klientas sutinka, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
Pateikdamas savo asmens duomenis, Naudotojas / Klientas kartu suteikia Teikėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Naudotojas / Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Klinikoje / Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
Naudotojas / Klientas yra atsakingas, kad Teikėjui pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia Naudotojo / Kliento pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Teikėją. Teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui / Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas / Klientas nurodė neteisingus ir / ar neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir / ar pakeitimo jiems pasikeitus.

Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, Klientams teikia dantų gydymo / rentgeno / protezavimo / implantavimo / balinimo, laminavimo porcelianu / chirurginių procedūrų, dantų šaknų kanalų gydymo, burnos higienos, dantų akmenų valymo, periodontologijos, ortodontijos, vaikų odontologijos ir kitas odontologijos paslaugas. Atitinkamai Teikėjas tvarko Naudotojų / Klientų duomenis kaip duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį – suteikti galimybę Naudotojui / Klientui užsiregistruoti vizitui pas specialistą ir / ar sudaryti gydymo planą ir / ar gauti konsultaciją, o toliau duomenis tvarko paslaugų teikimo tikslais.
Atsižvelgiant į tai, Teikėjas tvarko tokius Naudotojų / Klientų asmens duomenis:
Vardas ir pavardė, gimimo data (asmens kodas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, duomenys apie sveikatos būklę bei gyvenimo būdą (ta apimtimi, kuria gali būti įtakojama sveikatos būklė).
Anksčiau nurodytus Naudotojų / Klientų duomenis Teikėjas gali perduoti tretiesiems asmenims tik kai tokia teisė ir / ar pareiga jam yra nustatyta įstatymu, kitu teisės aktu ar sutartimi su Klientu.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Teikėjas sutikimą davusių Naudotojų / Klientų atžvilgiu vykdo tiesioginę rinkodarą. Atitinkamai, teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)) 6 str. 1 d. a) punktą yra Naudotojų / Klientų duotas sutikimas.
Naudotojas / Klientas, norėdamas gauti Teikėjo pranešimus ar kitus Naudotojui / Klientui naudingus pasiūlymus, pildydamas paciento – lankytojo anketą turi galimybę pažymėti savo sutikimą, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Naudotojui / Klientui nedavus sutikimo, Teikėjas nenaudos Naudotojo / Kliento asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Naudotojui / Klientui reklaminių ar informacinių pranešimų.
Atsižvelgiant į tai, tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu Teikėjas tvarko tokias Naudotojų / Klientų duomenų grupes:
Vardas;
Pavardė;
El. pašto adresas;
Telefono numeris.
Duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, Teikėjo nėra teikiami tretiesiems asmenims.

SLAPUKAI

Interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jie leidžia Naudotojų / Klientų poreikiams pritaikyti Interneto svetainės veikimą, taip pat palengvina naršymą ir naudojimąsi ja.
Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių kB), kuriuos Naudotojų / Klientų interneto naršyklė apsilankant Interneto svetainėje patalpina Naudotojų / Klientų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia Interneto svetainei išsaugoti tokius duomenis kaip:
Prisijungimo duomenys (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, vieta iš kurios jungiamasi);
Naršyklės tipas;
Demografiniai duomenys (amžiaus grupė, lytis);
Duomenys apie tai, kaip Naudojai / Klientai naršo Interneto svetainėje (kuriose sekcijose lankosi, kokiomis paslaugomis domisi).
Slapukais siekiama:
Užtikrinti efektyvų ir saugų Interneto svetainės veikimą; slapukai naudojami palaikant saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus Interneto svetainėje;
Gerinti Interneto svetainės veikimą; stebint slapukų naudojimą, galima gerinti Interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Naudotojai / Klientai apsilanko Interneto svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
Atpažinti sugrįžtančius Interneto svetainės Naudotojus / Klientus; jie padeda parodyti tinkamą informaciją Naudotojams / Klientams; tai taip pat padeda išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams Naudotojams / Klientams;
Analizuoti Naudotojų / Klientų įpročius, kad Interneto svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų jų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Naudotojai / Klientai nesunkiai rastų viską, ko ieško;
Išmatuoti į Interneto svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; slapukai naudojami statistinių duomenų apie Interneto svetainėje apsilankiusių Naudotojų / Klientų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
Tikslinei rinkodarai, reklamai; naudojant slapukus, galima rinkti informaciją tam, kad būtų teikiama tam tikrai naršyklei skirta reklama ar turinys, sukuriant skirtingas tikslines grupes; slapukai gali būti naudojami tam, kad būtų parodyta tinkama reklama tiek Interneto svetainėje, tiek ir už jos ribų.
Kiekvieną kartą Naudotojams / Klientams apsilankius Interneto svetainėje, gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka Naudotojų / Klientų kompiuteryje po išsiregistravimo, ir jie bus panaudoti Naudotojams / Klientams vėl apsilankius Interneto svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Naudotojams / Klientams baigus naršyti, o taip pat trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Naudotojams / Klientams baigus naršyti Interneto svetainėje. Visi slapukai gali būti naudojami tik su Naudotojų / Klientų išankstiniu sutikimu. Savo sutikimą Naudotojai / Klientai gali išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ Interneto svetainėje iškylančioje slapukų juostoje arba tiesiog toliau joje naršydami.
Būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Interneto svetaine sąlyga. Naudotojams / Klientams atsisakius šių slapukų, nėra iki galo žinoma, kaip ir ar apskritai veiks Interneto svetainė.
Toliau išvardijami pagrindiniai slapukai, kurie gali būti naudojami Interneto svetainėje, pagal jų rūšis, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį:
Būtinieji slapukai. Šie slapukai Interneto svetainėje yra būtini tam, kad Naudotojai / Klientai galėtų naršyti ir naudotis Interneto svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų Interneto svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Interneto svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų;
Funkciniai slapukai. Dėl šių slapukų Naudotojai / Klientai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankę Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Naudotojų / Klientų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba Naudotojai / Klientai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankę Interneto svetainėje. Funkciniai slapukai taip pat įsimena Naudotojų / Klientų padarytus pakeitimus bei kitus veiksmus, pvz. paliktą komentarą. Funkciniai slapukai neseka Naudotojų / Klientų veiksmų kitose svetainėse;
Analitiniai slapukai. Jie parodo, ar Naudotojas / Klientas jau buvo lankęsis Interneto svetainėje. Šie slapukai padeda sekti Naudotojų / Klientų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie Interneto svetainės naudojimą ir padeda tobulinti jos veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti Interneto svetainėje vykstančius nesklandumus ir pan.;
Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai. Šie slapukai leidžia užfiksuoti Naudotojų / Klientų apsilankymą Interneto svetainėje, puslapiuose, kuriuose jie lankėsi prieš tai, ir nuorodas, kurias sekė. Ši informacija naudojama, kad reklama, kuri bus rodoma, atitiktų Naudotojų / Klientų interesus. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai leidžia žinoti, ar konkreti arba tam tikro tipo reklama jau matyta, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ji buvo matyta. Gali būti naudojami kito subjekto nustatyti slapukai, kad būtų galima pateikti tiksliau į Naudotojus / Klientus orientuotą reklamą. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas Naudotojai / Klientai matytų tik tam tikrą kartų skaičių, ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.
Visa informacija apie konkrečius Interneto svetainėje tuo metu naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis gali būti pateikta pasiteiravus Teikėjo 1.3 p. nurodytu el. paštu.
Interneto svetainėje gali būti naudojami ir trečiųjų asmenų, tokių kaip „Youtube“, „Facebook“, „LinkedIn“, „Google“ ir kt., slapukai, jie aprašyti toliau:
Trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai. Kai kurie skelbimai, galintys būti matomi Interneto svetainėje, yra pateikti kitų ūkio subjektų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių slapukus analizuodami, kiek žmonių matė konkretų skelbimą arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas, ir Teikėjas neturi jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Teikėjas rekomenduoja Naudotojams / Klientams atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri patalpinta jų interneto tinklapiuose.
Kiti trečiųjų asmenų slapukai. Kai kuriuose Interneto svetainės puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie naršančių asmenų poreikių. Dėl slapukų veikimo specifikos Interneto svetainė neturi prieigos prie šių slapukų perduodamos informacijos, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie Teikėjo naudojamais slapukais renkamos informacijos.
Kaip ir 5.7 p. atveju, informacija apie konkrečius Interneto svetainėje tuo metu naudojamus trečiųjų asmenų slapukus gali būti pateikta pasiteiravus Teikėjo 1.3 p. nurodytu el. paštu.
Slapukai ir kita reklamos technologija, pvz., pikseliai ir žymos, padeda Teikėjui efektyviau pateikti reikiamus skelbimus. Jie taip pat padeda Teikėjui pateikti tyrimus ir ataskaitų teikimą reklamuotojams, suprasti ir tobulinti teikiamas paslaugas bei žinoti, kada ir koks turinys buvo parodytas Naudotojams / Klientams.
Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Naudotojai / Klientai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Vis dėlto rekomenduojama to nedaryti bent kai kurių slapukų atžvilgiu (žr. šios Politikos 5.5 p.). Atsisakius ar užblokavus slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Interneto svetainės funkcijos Naudotojams / Klientams gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.
Naudotojai / Klientai turi teisę reikalauti, kad Teikėjas ištrintų visus apie Naudotojus / Klientus slapukų pagalba surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamiesi į Teikėją šios Politikos 1.3 p. nurodytu kontaktiniu būdu. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 30 dienų po kreipimosi. Kitų slapukų naudojimas gali būti kontroliuojamas, pakeitus naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galima rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

Tvarkydamas ir saugodamas Naudotojo / Kliento asmens duomenis, Teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Naudotojo / Kliento asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir / ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinti.
Interneto svetainėje Naudotojo / Kliento pateikti asmens duomenys konsultacijos / registracijos bei šios Politikos 3.1 p. nurodytų paslaugų teikimo tikslais bus sunaikinti praėjus 15 metų nuo tada, kai Naudotojas / Klientas nustos lankytis Klinikoje.
Naudotojo / Kliento pateikti duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Naudotojo / Kliento apsilankymo Interneto svetainėje / Klinikoje dienos.

Duomenų subjektų teisės

Naudotojas / Klientas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą raštu Teikėjui, susipažinti su Teikėjo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Naudotojas / Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
Jei Naudotojas / Klientas pageidauja pareikšti skundą dėl to, kaip Teikėjas elgiasi su jo asmens duomenimis, Naudotojas / Klientas gali susisiekti su Teikėju šios Politikos 1.3 p. nurodytu kontaktiniu būdu, ir šis ištirs tą klausimą.

Baigiamosios nuostatos

Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos teisė.
Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo / Kliento ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo / Kliento žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės Teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir / ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir / ar jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Naudotoju / Klientu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus ir kt.
Teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti / papildyti šią Politiką, iš anksto Naudotojų / Klientų neinformavęs. Dėl šios priežasties rekomenduojama periodiškai apsilankyti Interneto svetainėje, kurioje visada pateikiama naujausia Politikos versija.
Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas / Klientas ir toliau naudojasi Interneto svetaine bei jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas / Klientas sutinka su šiais papildymais ir / ar pakeitimais.

Nemokamos konsultacijos forma

Galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu